SAT säännöt

Suomen Ammattikosmetiikan tukkukauppiaat ry

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat – The Association for Distribution of Cosmetics in Finland. Yhdistyksen toiminnassa noudetaan näitä sääntöjä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ammattikosmetiikan alla toimivien tukkukauppiaiden yleisiä ja yhteisiä tukkukauppaan liityviä etuja, edistää jäsentensä välistä yleistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksena totettamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liityviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattikosmetiikan tukkukauppaan lityvissä asioissa järjetemällä kokouksia neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä. toimintansa tuksemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamennteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteä ja irtainta omaisuutta.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä päätoimisesti ammattikosmetiikkaa tai kosmetologin ammatissan käyttämiä laitteita tai tarvikkeita toimittavan yrityksen.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, laiminlyö jäsen maksunsa tai aiheuttaa toiminnallaan yhdistykselle vahinkoa. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eromisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkkittäväksi. Jos on velvollinen maksamaan erääntyneet jäsenmaksunsa ja erovuoden jäsenmaksun.

5 §

Päätösvalta Yhdistyksen asioissa on yhdistyksen kokouksella, Vuosikokous pidetään aikaisintaan helmikuussa ja viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus lähettää kokouskutsun kirjallisena jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlakijaa,
 2.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätövaltaisuus,
 3. todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä,
 4. hyväksytään  kokouksen työhjärjestys,
 5. esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. vahvistetaan toiminta- ja talous suunnitelma kuluvalle vuodelle,
 7. määrätään kuluvan vuoden jäsenkamaksun suuruus,
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja vuoden toimikaudeksi, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä jäsentä ja kaksi varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jotka valitaan yhdistyksen jäsen yritysten piiristä. Hallituksen jäsenistä on vuorovuosin 2 ja 3 erovuorossa. Yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen.
 9. valitaan yhdistykselle tilintarkistaja ja varatilintarkistaja,
 10. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista,
 11. käsitellään jäsenten vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat.

6 §

Äänestys yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jokaisella jäsenyrityksellä on sen koosta riippumatta yksi ääni.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus valitsee keskudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Mikäli hallituksen äänesyksissä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

8 §

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheen johtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä.

9 §

Hallituksen tehtävänä on:

a) hoitaa yhdistyksen asiat,

b) valvoa, että asiat hoidetaan kokousten päätösten, yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen mukaan,

c) edustaa yhdistystä ja ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta.

d) valvoa yhdistyksen kokousten tai hallituksen asettamien toimikuntien työskentelyä,

e) määrätä yhdistyksen kokouksien aika, kutsua koolle kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

f) laatia vuosittain yhdistyksen tilin päätös ja toimintakertomus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuravalle vuodelle ja esittää ne hyväksyttäväksi yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle. Hallitus vastaa yhdistyksen kirjanpidosta ja taloudesta jäsenistölle.

10 §

Sihteerin tehtävänä on:

a) pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa,

b) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja kokouskutsut.

Rahanhoitajan tehtäviä ovat:

a) hoitaa kaikki yhdistykselle kuuluva omaisuus ellei hallitus toisin päätä,

b) hoitaa yhdistyksen rahavarat ja vastata niistä hallitukselle,

c) hoitaa ja toimittaa kirjanpito tilintarkastajalle tammikuussa, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

12 §

Jos yhdistyksen purkamisen tai lakkauttamisen jälkeen jää varoja, on ne luovettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen hyväksi.

13 §

Muutoin noudetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Takaisin etusivulle